Algemene voorwaarden

ART.1 BESTELLINGEN

De algemene leveringsvoorwaarden van pimmies zijn van toepassing op alle producten. Pimmies biedt haar klanten de mogelijkheid om verschillende geschenkartikelen zijnde pampertaarten en snoeptaarten te bestellen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het pimmies assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij pimmies. De klant aanvaardt dat deze algemene voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

ART.2 BETALINGEN

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het pimmies assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van pimmies. De artikelen worden, na ontvangst van de betaling, thuis bij de klant geleverd of op een gekozen leveringsadres of afgehaald bij pimmies.
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: Bancontact/Mister Cash, Visa/MasterCard, iDEAL, PayPal of overschrijving op onze rekening. Meer info over onze verschillende betaalmethodes vind je hier.

ART.3 VERZENDINGEN

Wie de bestelprocedure volgt wordt steeds duidelijk geïnformeerd over de verzendingskost bij elke bestelling, dit zowel voor binnenlandse als buitenlandse zendingen. Verzendingskosten variëren naargelang het gewicht van uw zending.Pimmies kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product of een laattijdige levering. Pimmies streef ernaar om bestellingen steeds zo snel mogelijk te verzenden en leveren. Deze levertijden zijn echter indicatief en zijn nimmer bindend. Meer info over onze verzendingskosten en levertijden vind je hier.

ART.4 PRIJZEN EN AANBIEDINGEN

Alle producten die door pimmies aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden. Pimmies kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Alle vermelde prijzen zijn in euro's en exclusief verzendkosten. Pimmies kan te allen tijde haar prijzen aanpassen . Alle prijzen op de website van pimmies.be zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

ART.5 PRIVACY

Indien er een bestelling wordt geplaatst bij pimmies.be, worden de gegevens van de koper opgenomen in het klantenbestand van pimmies. Pimmies.be houdt zich aan de wet van de privacy en zal de gegevens niet verstrekken aan derden. Pimmies respecteert de privacy van de koper en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens.

ART.6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van pimmies. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van pimmies te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

ART.7 ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Voor vertragingen, niet of niet juist overkomen van bestellingen, bevestigingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel is pimmies.be niet aansprakelijk.

ART.8 AANSPRAKELIJKHEID

De (handgemaakte) producten worden met grote zorg gemaakt en gecontroleerd voor verzending. Pimmies is nimmer aansprakelijk voor schade die voortkomt uit een onjuist gebruik van een door pimmies geleverd artikel. De totale aansprakelijkheid bedraagt nimmer meer dan de vergoeding die u voor het betreffende artikel heeft betaald. De koper heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Pimmies kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door pimmies verkochte producten. Voor het foutief doorgeven van persoonlijke gegevens door de koper en voor een vertraagde aflevering van de bestelling door onze vervoerders is pimmies niet aansprakelijk.

ART.9 OVERMACHT

Pimmies is niet aansprakelijk, indien er voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in
redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze leveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van pimmies alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Pimmies behoudt zich in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Indien deze periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Pimmies is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is pimmies gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Indien pimmies ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk of geheel is nagekomen of deze zal kunnen nakomen zal pimmies de bestelling volgens de gebruikelijke manier afhandelen.

ART.10 KLACHTEN EN RETOURNEREN

Klachten dienen ons schriftelijk gemeld te worden binnen een termijn van 7 kalenderdagen met reden van klacht. Pimmies houdt zicht het recht voor uw aanvraag te weigeren indien deze termijn niet gerespecteerd wordt. Pimmies zal steeds proberen in goed onderling overleg de klacht op te lossen. Indien de goederen geretourneerd worden, dienen deze in ongeopende toestand, ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in originele verpakking verzonden te worden. Indien de artikelen gebruikt, beschadigd of incompleet zijn, zal pimmies niet overgaan tot restitutie van de waarde van het betreffende artikel of slechts een gedeelte van de waarde te restitueren. U dient een kopij van uw factuur en een begeleidende brief met vermelding van uw rekeningnummer mee te sturen met uw retourzending. Al betaalde bedragen worden binnen een termijn van 14 dagen overgemaakt mits vermelding van een correct rekeningnummer. Bij gebrek aan bewijskracht dat de oorzaak van de klacht bij pimmies ligt, zijn de retourkosten steeds ten laste van de koper. Niet aangemelde retourzendingen worden niet door pimmies gecrediteerd. Pimmies kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de verpakking geopend werd of wanneer de producten door de klant beschadigd werden.

ART.11 EEN VERZONDEN BESTELLING ANNULEREN

U dient te wachten tot het artikel bij u aan komt en dan conform de geldende regels voor "klachten en retourneren" (art.10) ons het artikel terug te sturen. Pimmies betaalt u dan zo snel mogelijk het oorspronkelijke factuurbedrag terug op voorwaarde dat pimmies verantwoordelijk was voor het leveren van verkeerde of beschadigde artikelen.

ART.12 EEN ARTIKEL TERUGSTUREN (RETOURZENDING)

Stuur het artikel steeds voldoende gefrankeerd terug. Steeds een kopij van de factuur en een begeleidende brief met vermelding van uw rekeningnummer mee sturen! De klant is verantwoordelijk voor de retourzending. Retourzendingen dienen altijd te gebeuren conform de geldende regels voor "klachten en retourneren" (art.10). Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender! Het Retouradres: Pimmies, Menenstraat 260, 8980 Geluveld.

ART.13 BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

ART.14 TOEPASSELIJK RECHT

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarbij pimmies partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Van geschillen uit een overeenkomst tussen pimmies en wederpartij, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen de vestingsplaats van pimmies kennis. Geschillen zullen voorkomen bij de rechtbank van Ieper. Pimmies heeft ten allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving.